Residus admissibles

Protocol recepció cendres

Protocol recepció de les cendres

En el cas de les cendres volants procedents de la incineració de residus municipals, els vehicles de transport descarreguen directament a la planta d’ensacat d’alta densitat, previ control documental a bàscula. Totes les descàrregues a la planta d’ensacat d’alta densitat es fan seguint els procediments específics existents per aquesta operativa, per tal de poder detectar qualsevol possible incidència. Existeix un protocol de descàrrega i funcionament de la planta d’ensacat, auditat de forma periòdica per l’Administració corresponent, per tal d’optimitzar el seu funcionament.

En aquesta planta, les cendres son barrejades mitjançant un procés ideat per ATLAS, utilitzant un sistema de mescladores de darrera generació, on s’injecten les cendres, juntament amb aigües de lixiviat i aigües pluvials del propi dipòsit, per tal d’augmentar la plasticitat de la barreja, compactant i envasant el residu en contenidors flexibles tipus big-bags. La planta d’ensacat d’alta densitat utilitza per ensacar el residu, un big-bag dissenyat específicament per a aquesta operació, plastificat en el seu interior, estanc i d’un únic ús. Aquesta planta permet tractar els residus pulverulents, com les cendres volants, a través d’un procés estanc, per tal de que no hi hagi cap tipus d’emissió a l’exterior, degut a que un cop compactades i disposades les cendres en big-bags, es tracta d’un residu sòlid, totalment estable, apte per a ser gestionat en el corresponent dipòsit de residus especials.

Amb aquest procés de tractament, s’aconsegueix augmentar la densitat del residu, inertitzar i reduir la carrega contaminat dels metalls presents a les cendres volants, reduir la seva superfície de contacte amb l’aigua i millorar les condicions físiques per a la seva disposició al vas receptor.

Aquest procediment suposa una millora de la gestió d’aquest residu en el dipòsit controlat, disminuint significativament la seva càrrega contaminant, degut a que el contenidor big-bag impedeix el contacte amb l’aigua i per tant la generació de residus i la dissolució dels mateixos.

La planta d’ensacat, al igual que el dipòsit de residus especials, està subjecte a un règim de control d’emissions atmosfèriques, per assegurar l’òptim funcionament de la planta, per tal d’evitar qualsevol emissió de residus a l’exterior.