Residus admissibles

Protocol recepció residus

Previ a la recepció

 • Presa de mostra i caracterització analítica complerta del residu, realitzada per una EAC autoritzada per l’Agencia de Residus de Catalunya, segons normativa vigent. El departament tècnic d’ATLAS també analitza altres paràmetres del residu per tal d’estudiar la seva compatibilitat química amb la dels residus ja existents al dipòsit.
 • Caracterització bàsica del residu, que consisteix en recollir tota la informació necessària del residu, amb l’objectiu d’eliminar el residu de forma segura a llarg termini, establint paràmetres crítics en base a la caracterització analítica realitzada.
 • Gestió de la Fitxa d’Acceptació de residus entre operador del trasllat, productor i gestor, amb el vist i plau de la Agència de Residus de Catalunya.
 • Contracte de tractament de residus d’acord al Decret 180/2015.
 • Supervisió de les proves de conformitat de residus per als paràmetres crítics establerts a la caracterització bàsica.
 • Gestió documental del Full de Seguiment, en el moment de l’expedició del residu.

Un cop analitzat, identificat i acceptat el residu per part d’ATLAS, es poden realitzar els enviaments de residus amb els transportistes autoritzats adients. En el cas de que es detectessin diferencies de naturalesa química o física en la recepció del residu respecte a la caracterització analítica inicial o en el cas de rebre el residu sense la documentació exigida, aquest serà objecte de devolució al productor.

A la recepció

 • Recepció del vehicle a la oficina de control.
 • Comprovació de la documentació (Full de Seguiment de residus) lliurat pel transportista autoritzat.
 • Presa de mostres per confirmar que el residu rebut es correspon amb l’analitzat prèviament a la caracterització analítica oficial.
 • Realització de la pesada.
 • El sistema informàtic intern de la instal·lació genera una albarà amb les dades del residu, productor, transportista i vehicle autoritzat que realitza el transport, així com el pes de la carrega i les possibles incidències.
 • El responsable de l’oficina de control lliurarà les normes bàsiques de seguretat i el conduirà fins al punt de descàrrega per procedir a aquesta i el confinament del residu.
 • Tots els residus són identificats amb coordenades, de manera que es troben localitzats dins del vas de descàrrega, per a la seva localització en cas de detectar qualsevol anomalia.
 • La cubrició del residu és diària per evitar olors, la generació de lixiviats i minimitzant l’impacte visual.

Una vegada s’ha realitzat la disposició del residu, es controla de forma sistemàtica com la resta de residus existents en el dipòsit tal i com estableix el manual d’explotació del centre i l’autorització ambiental.