Gestió i explotació

Disseny i construcció del dipòsit de residus perillosos

ATLAS dissenya, construeix, i gestiona el dipòsit de residus especials de Castellolí. L’objecte d’aquesta instal·lació es el confinament i l’aïllament del medi ambient, d’aquells residus especials, que la seva via de tractament és la disposició controlada (D0503).

La construcció, explotació i control post-clausura del dipòsit controlat es realitza sota l’estricte marc normatiu vigent a Catalunya, Espanya i Europa, que obliga als màxims nivells de control i qualitat de la instal·lació.

Les característiques geològiques del terreny, format per una gruixuda capa de roca sedimentària amb un alt contingut en argiles, confereix al terreny un elevat grau d’impermeabilitat natural.

Els criteris constructius, molt per sobre de la normativa vigent, aporten a tota la impermeabilització i drenatges del fons i laterals del dipòsit, unes condicions òptimes que milloren les condicions naturals de l’emplaçament, i faciliten una gestió moderna, i segura de la instal·lació, assegurant un òptim nivell d’estanqueïtat del residu, salvaguardant i minimitzat el risc en tot moment, de qualsevol possible afectació a l’entorn.

Dipòsits clausurats

Existeixen en la instal·lació 3 dipòsits clausurats que en el seu moment van ser utilitzats per la disposició de residus industrials.

L’any 1996 i per normativa d’aplicació segons, es va clausurar l’últim d’aquests dipòsits. Actualment ATLAS realitza les tasques de manteniment i control post-clausura, tal i com dicta la normativa Decret 1/1997. Aquestes tasques es realitzaran durant un període de 15 anys a partir de la seva clausura. No obstant com l’activitat està en funcionament, aquest control es continua realitzant.

La zona de lixiviats (els lixiviats són les aigües de pluja que cauen a l’interior del vas del dipòsit i entren en contacte amb els residus) dels dipòsits clausurats consten dues basses, la bassa nord de 348 m3 i la bassa sud de 348 m3 de capacitat. El tractament d’aquests lixiviats (reducció del Cr+6 a Cr+3) es realitza a la mateixa instal·lació, seguint el procediment intern de l’empresa.

Monodipòsit Forat 3

Dipòsit de residus en big bags per les cendres d’incineració de residus urbans i residus compatibles.

Aquest dipòsit va ser clausurat a finals del 2010. Actualment s’hi realitza el control post-clausura tasques i manteniment.

La zona de lixiviats consta de dues basses de 670 i 123 m3 on es recullen els lixiviats i dues basses de 2.191 i 477 m3 de capacitat on es recullen les aigües mixtes formades per aigües pluvials i possibles excedents de lixiviats si es produeixen.

Zona d’Ampliació

La capacitat total neta de la zona d’ampliació és de 2.119.538 m3, segons estableix l’autorització ambiental del centre aprovada el 19 d’abril del 2002.

En l’ampliació es distingeixen dos tipus de dipòsits, amb infraestructures pròpies e independents: el Vas A, on els residus es dipositen a dojo (en unitats a la cel.la AF), i el Vas B, on els residus es dipositen en big bags ordenadament. Dintre del Vas A i B, existeix una cel·la independent pels residus de fibrociment/amiant, que disposa d’un protocol específic de gestió i descontaminació del personal i el transport.

Les obres d’adequació de les diferents fases del dipòsit es van realitzant progressivament a mesura que es van clausurant les cel·les en explotació.
Els lixiviats es recullen separadament pel Vas A i pel Vas B, en dues basses de 1.672 m3 de capacitat totalment independents. A la mateixa zona de basses, existeix una tercera bassa de regulació de lixiviats i aigües de supressió amb una capacitat de 1.021 m3 (bassa C).

A la mateixa zona de basses, existeix una bassa de 6.366 m3 de volum útil per les aigües pluvials d’explotació, pel sector de l’ampliació.

Planta d’ensacat d’alta densitat

En la planta d’ensacat d’alta densitat es realitza el tractament, la compactació, i l’ensacat de les cendres d’incineració de residus urbans amb els lixiviats del propi dipòsit i les aigües pluvials recollides.

Les cendres es descarreguen des dels camions cisterna que les transporten, cap a una sitja d’emmagatzematge amb filtre de mànegues. Posteriorment, s’envien a una barrejadora on s’humitegen per a poder ser ensacades en big-bags estancs i impermeables. Un cop el big-bag està ple, es premsa i es transporta fins el vas del dipòsit.

Tots els lixiviats i aigües pluvials d’explotació generades en els diferents dipòsits de la instal·lació són reutilitzades a la planta d’ensacat, on s’incorporen en el procés de compactació de les cendres d’incineració. D’aquesta manera s’aconsegueix no realitzar cap tipus d’abocament a llera pública en tota la instal·lació.