Preguntes freqüents

Les entrades al dipòsit van regulades per documentació acceptada per l’agència de residus i en cap cas es pot entrar el residu directe al dipòsit.

Cal que es posin en contacte amb l’ajuntament o deixalleria de la seva localitat per si fan el servei de recollida d’aquest tipus de residu, o en cas que no ho facin cal que contactin amb empreses autoritzades per aquesta finalitat ( facilitem alguns contactes)

  • Terrassa Neta – 93.731.54.24 (Terrassa)
  • Tot Residus – 93.801.57.65 (Igualada)

Us facilitem el Document d’Acceptació de Residus per tal que ompliu les dades del productor i de les tones que hi ha previstes que entrin de residu al dipòsit.

Cal que ens retorneu aquest document complimentat, segellat i signat junt amb el comprovant de la transferència mitjançant el formulari de contacte, i un cop ho rebem us ho retornarem signat per ATLAS, per tal que el pugueu presentar on us ho requereixin.

Cal que ens envieu el document de Devolució de Fiança, degudament complimentat junt amb els Fulls de Seguiment de l’entrada del residu al dipòsit, un cop verifiquem la documentació es procedeix a retornar la fiança dipositada.

1. Obrir NP/FA (adjuntant la documentació complementària sol·licitada (Caracterització Bàsica segons RD69/2009)
https://sdr.arc.cat/fitxes/EditFA.do?accio=Nou&tipusFitxa=FA
https://sdr.arc.cat/fitxes/EditFA.do?accio=Nou&tipusFitxa=NP

2. Un cop queda la NP/FA registrada, preparar un Contracte de Tractament (Segons RD553/2020)

3. Obrir Full de Seguiment a través del SDR

Si està interessat que ATLAS realitzi el tràmit documental, envieu un correu mitjançant el formulari de contacte.

Cal enviar un email adjuntant el document Sol·licitud d’Entrada mitjançant el formulari de contacte.

Sempre cal indicar el nº de FA/NP.

Codi que identifica un residu d’acord amb una catalogació predeterminada. Actualment, aquesta codificació es fa mitjançant codis de sis dígits d’acord amb la Llista europea de residus.
Conjunt d’operacions que tenen per objecte la transformació dels residus a fi de facilitar-ne el transport, l’emmagatzematge segur o la manipulació.

Qualsevol de les operacions previstes a l’annex I de la Directiva 2008/98/CE, modificada per la Directiva (UE) 2018/851.

Tractament d’un residu consistent a barrejar-lo amb reactius específics a fi d’obtenir un altre residu apte per ser admès en un dipòsit controlat o en altres destinacions.

Recollida, transport, valorització i eliminació dels residus, inclosa la vigilància d’aquestes operacions, així com el manteniment posterior al tancament dels dipòsits controlats, incloses les actuacions realitzades en qualitat de negociant o agent.

Tota persona física o jurídica que porti a terme operacions de valorització o d’eliminació dels residus. Els establiments d’una mateixa empresa es registren com a gestors independents.

Relació codificada de tipus de residus, ordenada en grups i subgrups, en funció de les activitats productores o bé per altres criteris. Actualment, aquesta llista és la definida a la Decisió 2000/532/CE i les seves modificacions posteriors.

Productor de residus o persona física o jurídica que estigui en possessió de residus i no tingui la condició de gestor de residus.

Qualsevol persona física o jurídica l’activitat de la qual produeixi residus com a productor inicial, i qualsevol persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament previ, de barreja o d’altre tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició d’aquests residus.

Residu que presenta una o diverses de les característiques de perillositat enumerades a l’annex III de la Directiva 2008/98/CE, modificada pel Reglament (UE) núm. 1357/20146.

Substàncies o barreges definides en l’article 3 del Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasatge de substàncies i barreges.
Tota operació de valorització que tingui per objecte la recuperació de l’energia continguda en els residus, d’acord amb els criteris establerts en cada moment.
Qualsevol procediment, inclòs el reciclatge, que permet l’aprofitament dels recursos continguts en els residus, exclosa la utilització dels residus com a font d’energia.