Residus admissibles

CERS admissibles

Els residus que s’admeten al dipòsit són Residus Perillosos, qualificats com a tals d’acord a l’annex 2 de l’Ordre del Ministeri de Medi Ambient 304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valorització i disposició del rebuig dels residus i la llista europea de residus i que compleixin amb els criteris d’acceptació en un dipòsit controlat de residus perillosos, regulat per la normativa catalana, estatal, i europea.

Tipologies de residus perillosos

Classificació dels residus perillosos

Segons estableix la Directiva 2008/98/CE  del Parlament Europeu i del Consell, sobre residus, es defineix un residu perillós com aquell que presenta una o més de les característiques de perillositat incloses al seu annex III. L’1 de juny de 2015 va entrar en vigor el Reglament (UE) núm. 1357/2014 de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, pel qual se substitueix l’annex III de la Directiva 2008/98/CE. En aquesta modifica-ció de l’annex III les característiques de perillositat  “H” passen a identificar-se amb els codis “HP”.Posteriorment, el Reglament (UE) 2017/997,  de 8 de juny, va modificar l’annex III de la Directiva 2008/98/CE pel que fa referència a la característica de perillositat HP 14 (ecotòxic). Així, doncs, segons aquesta normativa, les característiques dels residus que permeten classificar-los com a perillosos són les que s’indiquen a la taula següent: